Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και παρελκομένων αυτών για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 14.934,56 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι και τις 18-09-2018 και ώρα 13:00.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

14 934ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος, 2018 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 12/09/2018 @ 9:31