Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΚΗΔ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016, στη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και αντιμετώπισης προβλημάτων (υλικού και λογισμικού) για τα τηλεφωνικά κέντρα τύπου “AVAYA Communication Manager”, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τεύχος της πρόσκλησης, για χρονικό διάστημα 2 ετών, και συγκεκριμένα από 1/12/2018 έως 30/11/2020, με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο του έργου.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
12 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 23 Οκτώβριος, 2018 - 16:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία