«Προμήθεια Υλικών επισκευής και συντήρησης του τηλεσκοπίου στο Αστεροσκοπείο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

  

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο:

 

«Προμήθεια Υλικών επισκευής και συντήρησης του τηλεσκοπίου στο Αστεροσκοπείο  της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.»

 

Με προϋπολογισμό 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (έξι χιλιάδες ευρώ) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να

αποστείλετε ηλεκτρονικά τις προσφορές σας με email στη διεύθυνση  gavram@auth.gr

 ή να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Πρωτόκολλο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών ) μέχρι και τις 21-11-2018 και ώρα 12:00.

Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:

Προς:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών για το έργο :

«Προμήθεια Υλικών επισκευής και συντήρησης του τηλεσκοπίου στο Αστεροσκοπείο  της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.»

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 21-11-2018

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα

https://www.auth.gr/news/calls (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-998040, κον. Γεώργιο Αβραμίδη).

  Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Η κατακύρωση θα γίνει υποχρεωτικά για όλα τα είδη.

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τον Κοσμήτορα της Σχολής ,

στις 21-11-2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα13.00 π.μ., στο γραφείο του κ. Κοσμήτορα,

κτίριο Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών).

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση

όπου θα δηλώνεται:

Α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην παρούσα πρόσκληση.

Β) Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, έως την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

  Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και

εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2.Φορολογική ενημερότητα

3.Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

  Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας

προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

 

Η συμμετοχή στη διαδικασία οδηγεί σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας.

 

Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει,

τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.

  Το ΑΠΘ έχει το δικαίωμα να αυξήσει τις ποσότητες των ειδών μέχρι και του ορίου

του ενδεικτικού προϋπολογισμού (δηλαδή μέχρι και του ποσού των 6.000,00€ στο σύνολο).

Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας.

  Η υπογραφή της σύμβασης πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική

πρόσκληση.

Για την εκτέλεση της προμήθειας δίνεται προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει

από την υπογραφή της σύμβασης.

  Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ενωσης , το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

 

                                                                                                                    Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
6 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 21 Νοέμβριος, 2018 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310998040