Προμήθεια Λογισμικών για τις ανάγκες της Φιλοσοφικής Σχολής

Η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια των εξής λογισμικών.

1: Λογισμικό μετατροπής λόγου σε κείμενο (Ελληνική γλώσσα)

Προϋπολογισμός: 120€ (με ΦΠΑ)

2: Λογισμικό μετατροπής λόγου σε κείμενο (Ελληνική και Αγγλική γλώσσα)

Προϋπολογισμός: 130€ (με ΦΠΑ)

3: Λογισμικό μετατροπής λόγου σε κείμενο (Νομική ορολογία)

Προϋπολογισμός: 200€ (με ΦΠΑ)

4: Λογισμικό μετατροπής λόγου σε κείμενο (Ιατρική ορολογία)

Προϋπολογισμός: 200€ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικά με τα τέσσερα προαναφερθέντα είδη (No1-No4), μπορείτε να ζητήσετε από τον κ. Αναστάσιο Πασχάλη

Τηλ. : 2310997422, Email: pasxalis@enl.auth.gr

5: Στατιστικό Λογισμικό πολυμεταβλητής Ανάλυσης (Πρόκειται για λογισμικό που αξιολογεί όλες τις σύγχρονες προχωρημένες στατιστικές μεθόδους.)

Προϋπολογισμός: 890€ (με ΦΠΑ)

6: Στατιστικό Λογισμικό Ανάλυσης Ερωτήσεων-Απαντήσεων.( Πρόκειται για λογισμικό που αναλύει μοντέλα της θεωρίας ερωτήσεων-απαντήσεων ( Item Response Theory).

Προϋπολογισμός: 550€ (με ΦΠΑ)

7: Λογισμικό μέτρησης εργαζόμενης μνήμης (Πρόκειται για λογισμικό που αξιολογεί και τις τρεις διαστάσεις της εργαζόμενης μνήμης, όπως ορίζονται από το μοντέλο Baddeley.)

Προϋπολογισμός: 520€ (με ΦΠΑ)

8: Λογισμικό διάγνωσης Δυσλεξίας

Προϋπολογισμός: 1.000€ (με ΦΠΑ)

9: Λογισμικό ανίχνευσης δυσλεξίας, για ηλικίες από 15 ετών και πάνω

Προϋπολογισμός: 700€ (με ΦΠΑ)

10 : Λογισμικό παραγωγής σχεδίων διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ανάστροφης διδασκαλίας καθώς και οργάνωσης του σχετικού υλικού.

Προϋπολογισμός: 800€ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικά με τα έξη προαναφερθέντα είδη (No5-No10), μπορείτε να ζητήσετε από την κ. Αγγελική Καραματσούκη

Τηλ. : 2310997412, Email: ankaramat@edlit.auth.gr

 

11. E-PRIME 3.0 (3 Personal Users + Runtime Users)

Προϋπολογισμός: 3.210€ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικά με τo παραπάνω είδος (No11), μπορείτε να ζητήσετε από τον κ. Γεώργιο Κολιό

Τηλ. : 2310997353, Email: georgekolios@psy.auth.gr

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 8.320,00 με ΦΠΑ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@phil.auth.gr

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός της ιδίας ημέρας.

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 

•             Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας,

•             Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

•             Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

 

Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ΄Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
8 320ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 23 Νοέμβριος, 2018 - 10:00
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: 
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310995161
Φαξ: 
2310997152