Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαδραστικού Πίνακα αφής και προβολής και διαδραστικών πινάκων για τις ανάγκες της Φιλοσοφικής Σχολής

Η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια ενος Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαδραστικού Πίνακα αφής και προβολής και τρειών διαδραστικών πινάκων.

1. Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαδραστικού Πίνακα  αφής και προβολής(1 τεμάχιο)

Προϋπολογισμός: 2.480€ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικά με τo προαναφερθέντα είδος (No1), μπορείτε να ζητήσετε από τον κ. Αναστάσιο Τσιραντωνάκη

Τηλ. : 2310997597, Email: tasos@phil.auth.gr    

 

2.Διαδραστικός Πίνακας 100" (3 τεμάχια)

Προϋπολογισμός: 2.400€ (με ΦΠΑ)

Πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικά με το αναφερθέντα είδος (No2), μπορείτε να ζητήσετε από την κ.  Ανθούλα Ρεβυθιάδου

Τηλ. : 2310997065, Email: revith@lit.auth.gr

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 4.880,00 με ΦΠΑ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@phil.auth.gr

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός της ιδίας ημέρας.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

•             Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας,

•             Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

•             Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ΄Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
4 480ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 23 Νοέμβριος, 2018 - 10:00
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: 
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310995161
Φαξ: 
2310997152