Προμήθεια Μικροφώνων, Ακουστικών, Εικονοληπτικών μηχανών (Κάμερες) για καταγραφή μαθημάτων, Τρίποδα, Εξοπλισμό καταγραφής διαδικτυακών μαθημάτων, Ψηφιακού ασύρματο set πέτου για κάμερα και Ηχείων για τις ανάγκες της Φιλοσοφικής Σχολής

Η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια :

  1. Μικρόφωνα (x 2 τεμάχια), Προϋπολογισμός: 300€ (με ΦΠΑ)
  2. Ακουστικά (x 3 τεμάχια), Προϋπολογισμός: 300€ (με ΦΠΑ)
  3. Ακουστικά (x 1 τεμάχιο), Προϋπολογισμός: 800€ (με ΦΠΑ)
  4. Επαγγελματική Κάμερα (x 1 τεμάχιο), Προϋπολογισμός: 2.000€ (με ΦΠΑ)
  5. Εξοπλισμός καταγραφής διαδικτυακών μαθημάτων, Προϋπολογισμός: 285€ (με ΦΠΑ)
  6. Τρίποδας, Προϋπολογισμός: 800€ (με ΦΠΑ)
  7. Ψηφιακό ασύρματο set πέτου για κάμερα, Προϋπολογισμός: 350€ (με ΦΠΑ)
  8. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα, Προϋπολογισμός: 700€ (με ΦΠΑ)
  9. Ηχεία με ενισχυτή και κονσόλα ήχου, Προϋπολογισμός: 1.000€ (με ΦΠΑ)

 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικά με τα έξι πρώτα είδη (Νο1-Νο6),  μπορείτε να ζητήσετε από την κ.  Ανθούλα Ρεβυθιάδου

Τηλ. : 2310997065, Email: revith@lit.auth.gr

Πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικά με τα τρία τελευταία είδη (Νο7-Νο9),  μπορείτε να ζητήσετε από τον κ.  Θεόδωρο Βαβούρα

Τηλ. : 2310997397, Email : vavouras@itl.auth.gr

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 6.535,00 με ΦΠΑ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@phil.auth.gr

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός της ιδίας ημέρας.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

•             Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας,

•             Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

•             Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ΄Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
6 535ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 23 Νοέμβριος, 2018 - 10:00
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: 
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310995161
Φαξ: 
2310997152