ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Eισαγωγικού Kit εκπαίδευσης στην χρήση αντιστατών μνήμης (memristor)

[logo-auth] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΣΧΟΛΗ-ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πληροφορίες: Γ. Αβραμίδης

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλ.: 2310 998040

FAX: 2310 ...........

e-mail: gavram@auth.gr

ΚΤΙΡΙΟ: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια

Ενός Eισαγωγικού Kit εκπαίδευσης στην χρήση αντιστατών μνήμης (memristor) του οποίου οι προδιαγραφές υπάρχουν ως συημμένα αρχεία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.645,00€ με ΦΠΑ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την

Παρασκευή 23/11/2018 και ώρα 15:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: gavram@auth.gr,

ή εντύπως στη διεύθυνση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών (ΚΤΙΡΙΟ: Γραμματειών Σχολής)

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax)) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,

Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ΄Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

Υπογράφων

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

 

 

 

ΧΑΡΙΤΩΝ ΣΑΡΛ ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ

           ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
2 645ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 20 Νοέμβριος, 2018 - 18:00
Συνημμένα αρχεία