ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΧΗΜΕΟΥ- ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣγια τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΣΧΟΛΗ-ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πληροφορίες: Γ. Αβραμίδης

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλ.: 2310 998040

FAX: 2310 ...........

e-mail: gavram@auth.gr

ΚΤΙΡΙΟ: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια

 

ΥΛΙΚΩΝ ΧΗΜΕΟΥ- ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 23.000,00 € με ΦΠΑ,

Επιμερεζόμενος σε ομάδες :

ΥΛΙΚΩΝ ΧΗΜΕΟΥ                                      προϋπολογισμού   8.000,00 € με ΦΠΑ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ                          προϋπολογισμού  10.000,00 € με ΦΠΑ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ) προϋπολογισμού   3.000,00 € με ΦΠΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ                   προϋπολογισμού   1.500,00 € με ΦΠΑ

ΥΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ                     προϋπολογισμού     500,00 € με ΦΠΑ

Κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή ανά προσφερόμενο είδος,  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΜΑΔΑΣ

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν την ομάδα καθως και τον αύξοντα αριθμό της ομάδας που ανήκει το προσφερόμενο είδος.

*Τα είδη πρέπει να παραδοθούν έως τις 10/12/2018

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την 26/11/2018 και ώρα 14:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: gavram@auth.gr.,

 ή να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Πρωτόκολλο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών ) μέχρι και τις 26-11-2018 και ώρα 14:00.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax)) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
  • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ΄Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Υπογράφων

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

 

 

 

ΧΑΡΙΤΩΝ ΣΑΡΛ ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ

           ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
23 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 26 Νοέμβριος, 2018 - 14:00
Συνημμένα αρχεία