ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ –ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΣΧΟΛΗ-ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πληροφορίες: Γ. Αβραμίδης

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλ.: 2310 998040

FAX: 2310 ...........

e-mail: gavram@auth.gr

ΚΤΙΡΙΟ: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ –ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 20,650,00 € με ΦΠΑ,

Επιμερεζόμενος σε ομάδες :

Α.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ                     προϋπολογισμού   16.500,00 € με ΦΠΑ

Β. ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού  3.500,00 € με ΦΠΑ

Γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ                                                           προϋπολογισμού   650,00 € με ΦΠΑ

Κριτήριο επιλογής είναι για τις ομάδες Α και Γ

η χαμηλότερη τιμή ανά προσφερόμενο είδος.

Για την ομάδα Β

η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν την ομάδα καθώς και τον αύξοντα αριθμό της ομάδας που ανήκει το προσφερόμενο είδος

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Πεμπτη 29/11/2018 και ώρα 14:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: gavram@auth.gr.,

 ή να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Πρωτόκολλο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών ) μέχρι και τις 29-11-2018 και ώρα 14:00.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax)) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
  • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ΄Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Υπογράφων

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

 

 

ΧΑΡΙΤΩΝ ΣΑΡΛ ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ

           ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
20 650ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 29 Νοέμβριος, 2018 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310998040