Προμήθεια και τοποθέτηση 42 θερμαντικών σωμάτων (καλοριφέρ)

Στο πλαίσιο της απόφασης της 1183/18.06.2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. και αναφορικά με τη δέσμευση (αρ.68/14-06-2019) ποσού 6.510,00 Ευρώ για προμήθεια για την αντικατάσταση των 42 θερμαντικών σωμάτων (καλοριφέρ) στην κάτω αίθουσα εστίασης της Π.Φ.Λ. του Α.Π.Θ. μετά από  το πρωτογενές αίτημα ( ΑΔΑΜ : 19REQ005118211) του Προϊσταμένου του Τμήματος Συντήρησης  και  Λειτουργίας Εγκαταστάσεων  και αφορά τον Κ.Α.Ε. 1428Α (Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων), παρακαλούμε όπως καταθέσετε συνολική οικονομική προσφορά για την προμήθεια:

Σώματα panel 33 (τρίστηλα) Ύψους 300mm και Μήκους 1400mm : Τεμ 40

Σώματα panel 33 (τρίστηλα) Ύψους 300mm και Μήκους 2000mm : Τεμ   2

Διακόπτες, γωνίες, συστολές, (γαλβανιζέ), για την τοποθέτηση των 42 σωμάτων, όπως επίσης και στριφώνια και βύσματα για την ανάρτηση τους.

Πολυστρωματική σωλήνα pex-al 18x2 για την σύνδεση των σωμάτων μεταξύ τους : Μετρ.50

Ρακόρ, και γωνίες για την σύνδεση του σωλήνα με τα σώματα

Άλλα υλικά για την αποξήλωση και τοποθέτηση

Τεxνικά χαρακτηριστικά panel :

Χαλύβδινα,

Αποδόσεις σωμάτων σύμφωνα με ΕΝ442,

χρώμα RAL 9010

Εγγύηση σωμάτων pannel, τουλάχιστον 10 έτη.

Εγγύηση τοποθέτησης/καλής λειτουργίας, τουλάχιστον 2 έτη.

CPV - 44621100-0- Σώματα καλοριφέρ

CPV - 44620000-2- Σώματα καλοριφέρ, λέβητες κεντρικής θέρμανσης και μέρη τους

CPV - 45331000-6- Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού

 

Η προμήθεια περιέχει και την αποξήλωση των παλαιών και την τοποθέτηση των νέων θερμαντικών σωμάτων. Οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να υπολογισθούν στην υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά.

Το προϋπολογισθέν/ανώτατο κόστος της συνολικής προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των €5.250,00 προ ΦΠΑ.

Παρακαλούμε όπως οι οικονομικές προσφορές κατατεθούν στο επισυναπτόμενο έντυπο Οικονομικών Προσφορών στην Γραμματεία της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο έως και τις 12:00  15/7/2019.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
5 250ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 15 Ιούλιος, 2019 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία