Προμήθεια 70 αδειών χρήσης IP τηλεφωνικών συσκευών

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΚΗΔ) του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια 70 αδειών χρήσης IP τηλεφωνικών συσκευών με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο του έργου.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και οι συνολικές απαιτήσεις της πρόσκλησης παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
2 300ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 15 Ιούλιος, 2019 - 16:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία