ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, βιολογικών αντιδραστηρίων και διαλυτών για την Πολυτεχνική Σχολή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, βιολογικών αντιδραστηρίων και διαλυτών, που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα.

Οι κωδικοί CPV των προμηθειών είναι: 24000000-4.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.269,41€ με ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους για τα είδη με τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν, συμπληρώνοντας το συνημμένο πίνακα,  μέχρι και την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. (email: info@eng.auth.gr).

Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν σε μορφή pdf, να έχουν συμπληρωμένα, τουλάχιστον, τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα και επιπλέον, ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή. Ο α/α του κάθε είδους για το οποίο κατατίθεται προσφορά πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον α/α του συγκεκριμένου είδους στον συνημμένο πίνακα.

Σημειώνεται ότι ο πίνακας των ζητούμενων ειδών διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), μέσω του συνδέσμου: http://155.207.18.221/files/Pinakas_1_antidrastiria_kai_dialites.xlsx

Όπου αναφέρεται κατασκευαστής ή/και κωδικός προϊόντος, θα πρέπει το προτεινόμενο είδος να είναι τουλάχιστον ισοδύναμο, ως προς τις προδιαγραφές.

Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς θα γίνει κλήρωση, στα γραφεία της Κοσμητείας, στην οποία θα προσκληθούν, ώστε να είναι παρόντες όσοι από τους μειοδότες επιθυμούν.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την τιμή ανά είδος, είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία (χαρακτηριστικά) πρέπει να αναφέρονται.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
  • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ΄Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης

 

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
3 269ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 23 Οκτώβριος, 2019 - 10:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία