Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

            Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016, στην προμήθεια του κάτωθι ιατρικού εξοπλισμού, συγκεκριμένα:

1.       Οξύμετρο δακτύλου, τύπου Beurer PO30 (10 τμχ)

2.       Πιεσόμετρο μπράτσου, τύπου Omron M3 Intellisense ΗΕΜ-7131 (5 τμχ)

3.       Ψηφιακό θερμόμετρο, τύπου Tempo 10 (8 τμχ)

4.       Μηχάνημα ανίχνευσης εμβρυικών παλμών με υπέρηχους (1 τμχ)

5.       Αναστημόμετρο φορητό, τύπου SECA 213 (1 τμχ)

6.       Ζυγαριά ανάλυσης σύστασης σώματος, τύπου Tanita RD-545 (1 τμχ)

7.       Ζυγαριά ακριβείας-λιπομετρητής, τύπου OMRON BF-511 (1 τμχ)

8.       Ηλεκτρονικός ζυγός, τύπου SKX621 EU (1 τμχ)

9.       Ζυγός ακριβείας τύπου KERN EMB (1 τμχ)

10.   Τροχήλατο καρότσι νοσηλείας (1 τμχ)

11.   Οξύμετρο τύπου MIR Spirodoc (1 τμχ)

12.   Φορητή συσκευή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας για υπέρηχους αγγείων ή μήτρας, τύπου Hadecco Bidop ES-100 V3 (1 τμχ)

13.   Δερματοπτυχόμετρο τύπου HARPENDEN (1 τμχ)

 

                Οι κωδικοί CPV των προμηθειών είναι: 33112000-8, 33120000-7 και 33141620-2

                Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (5.799,55 €), με ΦΠΑ.

                Οι προδιαγραφές για τα ζητούμενα είδη περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα.

                Πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να ζητήσετε από την κ. Λίνα Κυργιαφίνη, τηλ.: 2310999184, e-mail: linaki@auth.gr

                Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους, μέχρι και την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:.00 μ.μ., με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@health.auth.gr

                Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την κατώτερη τιμή προσφοράς ανά είδος είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία πρέπει να αναφέρονται.

                Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

                Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
  • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

                Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

                Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

                Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης

 

Καθηγητής

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
5 799ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 22 Οκτώβριος, 2019 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310999184