ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για τις ανάγκες της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Λόγω υπέρβασης προϋπολογισμού

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

 

            Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, που περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα. Η Σχολή Επιστημών Υγείας προβαίνει σε επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι η αρχική (30.09.2019) απέβη άγονη, λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού.

            Οι κωδικοί CPV των προμηθειών είναι: 18424300-0, 33141000-0, 33600000-6 και 33790000-4

            Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 9.695,02 ευρώ, με ΦΠΑ.

            Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες και υπογεγραμμένες, συμπληρώνοντας το συνημμένο πίνακα, μέχρι και την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ., με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@health.auth.gr

            Σημειώνεται ότι ο πίνακας των ζητούμενων ειδών διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), στο σύνδεσμο

https://www.med.auth.gr/sites/default/files/news-attachments/sey_prosklisi_lab_consumables_2019_v2.xlsx

            Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την τιμή ανά είδος είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία πρέπει να αναφέρονται.

            Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

            Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
  • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

            Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

            Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

            Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης

 

Καθηγητής

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
9 695ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 29 Οκτώβριος, 2019 - 10:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310999184