Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας ΤΕΜ/SEM

Τo Tμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια: Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας ΤΕΜ/SEM.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.535,00€με ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους, υποβάλλοντας προσφορά, μέχρι και την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο email: esemertz@auth.gr. Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν σε μορφή pdf, μεσφραγίδα και υπογραφή

Θέση

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ελλάδα
Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
1 535ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος, 2019 - 10:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία