Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «Αρχιτεκτονικό πακέτο IDEA (με άδεια χρήσης μίας θέσης εργασίας)»

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Αρχιτεκτονικό πακέτο IDEA (με άδεια χρήσης μίας θέσης εργασίας)» με προϋπολογισμό 1.275,00€ (χίλια διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Κωδικός CPV: 48321000-4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD)

Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές:

Πακέτο λογισμικού σχεδίασης με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) με τίτλο:

«Αρχιτεκτονικό πακέτο IDEA» με άδεια χρήσης μίας θέσης εργασίας

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 22-11-2019 και ώρα 13:00.

Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:

Προς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, Γραφείο Προσβασιμότητας ΑμεΑ

του (επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) 

για την Προμήθεια με τίτλο : «Αρχιτεκτονικό πακέτο IDEA (άδεια χρήσης μίας θέσης εργασίας)»

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 22/11/2019

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://www.auth.gr/news/calls (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-996824, Τεχνικών Πληροφοριών 2310-996858 -Υπεύθυνη Ο. Ζαφειράκη).

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο του Τμήματος Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, στις 25-11-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., (8ος όροφος, κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»).

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται:

«Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην παρούσα πρόσκληση».

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας/παροχής υπηρεσίας. Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας.

Για την εκτέλεση της προμήθειας δίνεται προθεσμία (20) ημερών που αρχίζει από την κοινοποίησης της ανάθεσης.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης , το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
1 275ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 22 Νοέμβριος, 2019 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία