ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Κλάδεμα-υλοτομία επικίνδυνων δέντρων 2019- 2020»

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν
προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Κλάδεμα-υλοτομία επικίνδυνων δέντρων 2019-
2020» με προϋπολογισμό 20.500,00€ (είκοσι χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής.
Κωδικός CPV: 77211400-6 υπηρεσίες κοπής δέντρων, 77341000-2 κλάδεμα δέντρων.
Προϋπολογισμός: Κ.Α.Ε. 0879.01 5.000,00€ (2019) και 15.500,00€ (2020)
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές, όσο και τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της παροχή υπηρεσίας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό
Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124)
Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:
Προς
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).
Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης
Γραφείο Περιβάλλοντος
του (επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail)
για το έργο : «Κλάδεμα-υλοτομία επικίνδυνων δέντρων 2019-2020»
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 02/12/2019, 13:00
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://www.auth.gr/news/calls (Τηλέφωνα:
Πληροφοριών 2310-991399, Τεχνικών Πληροφοριών 2310-991136-Β. Υπεύθυνη: Βενετία Κούρτη).
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3)
μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και
Μηχανοργάνωσης, στις 03-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στο γραφείο περιβάλλοντος (κτίριο
Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»).
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται:
Α) α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην παρούσα
πρόσκληση.
β) Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δεκαπέντε (15) ημερών:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του
Ν.4412/2016)
4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης
του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Β) διαθέτω:
 σχετικό πτυχίο (πρασίνου ή δασοτεχνικό), ή ότι έχω εμπειρία από ανάλογα έργα ή εργασίες,
 καλαθοφόρο μηχάνημα ύψους 16 μέτρων και άνω, κατάλληλο για εργασίες κλαδέματος,
 τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας,
 επαρκές από πλευράς αριθμού ατόμων, ειδικευμένο και πεπειραμένο για το είδος της εργασίας,
 φορτηγό για φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων κλάδευσης-υλοτομίας,
 τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια, εν ενεργεία πιστοποιητικά
ελέγχου/επανελέγχου των οχημάτων και οδηγό/ούς με τα σχετικά διπλώματά τους,
και εφόσον επιλεγώ ανάδοχος δεσμεύομαι να προσκομίσω τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στην Τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές εντός δεκαπέντε ημερών.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δε διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (καλαθοφόρο
όχημα, όχημα αποκομιδής κλαδιών), θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτήτων των
οχημάτων, ότι δέχονται να συνεργαστούν μαζί του για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας και ότι
διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας
προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην
κατάταξη συμμετέχων.
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης
παροχής υπηρεσίας. Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει,
τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και
να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι
των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας.
Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και με βάση τις
οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας του Πανεπιστημίου.
Η εκτέλεση/πληρωμή της παροχής υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά, και θα ολοκληρωθεί στις 15-3-
2020.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με
το δίκαιο της Ένωσης , το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α
του Ν. 4412/2016.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που
ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή
χρηματοδότησης.

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
20 500ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 3 Δεκέμβριος, 2019 - 10:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 99 1136
Φαξ: 
2310 99 1130