ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

   Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια εκτυπωτικών εργασιών που περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες. Οι κωδικοί CPV των προμηθειών είναι:  79810000-5

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 4.690,00, με ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους, συμπληρώνοντας τον συνημμένο πίνακα που τους ενδιαφέρει, μέχρι και τη Τρίτη  3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15.00 π.μ., με ηλεκτρονική αποστολή στο email: gavram@auth.gr

Σημειώνεται ο πίνακας των ζητούμενων ειδών διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή, σε επικοινωνία με τoν κ. Γιώργο Αβραμίδη email: gavram@auth.gr  τηλ. 2310998040

 ΠΡΟΣΟΧΗ : Η προσφορά θα φέρει τον α/α του είδους περιγραφή, ημερομηνία, σφραγίδα, υπογραφή σε μορφή pdf .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και να συμπληρώσουν επεξεργάσιμο αρχείο excel με τα είδη για τα οποία επιθυμούν  να συμμετέχουν και θα πρέπει να ακολουθεί πιστά τον συνημμένο πίνακα ειδών ως προς τον αύξοντα αριθμό. (α/α)

     Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα(10) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την τιμή ανά είδος, είτε ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ή ανάλογη εμπειρία ανά είδος.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

·Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,

·Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

·Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.                                                             

                                                                     Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.

                                                                                           Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου

                                                                                                        Καθηγητής

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
4 690ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Κυριακή, 3 Νοέμβριος, 2019 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310998040