Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων/Προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού (Συμπληρωματική)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του παρακάτω αναφερόμενου εξοπλισμού.
Για το λόγο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς σε ανοικτή μη δεσμευτική διαδικασία υποβολής προτάσεων, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και ο απαιτούμενος προϋπολογισμός τους.
Οι προτάσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν προσφορές (τεχνικές και οικονομικές), καθώς και τυχόν διευκρινιστικά φυλλάδια ή prospectus, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, μέχρι τις 28-2-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekouliak@ad.auth.gr.
Διευκρινίζεται ότι η τελική προμήθεια του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί με τη διεξαγωγή διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατόπιν της ολοκλήρωσης διαδικασίας σύνταξης/οριστικοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και προσδιορισμού του απαιτούμενου προϋπολογισμού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19-2-2020

TMHMA IH ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΔ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΜΗΜΑ Β ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος, 2020 (All day)
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996871
Φαξ: 
2310996907