Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων/Προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για υποβολή οικονομικής προσφοράς, προκειμένου να υπολογιστεί η απαιτούμενη δαπάνη, για την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ

Το ΑΠΘ ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω αναφερομένων ειδών, μέσω σχετικού διαγωνισμού, κατά τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Τα αναφερόμενα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν, επί επισήμου εντύπου της εταιρείας τους, με πλήρη αναγραφή των στοιχείων της εταιρείας και του υπεύθυνου για την προσφορά, τις τιμές μονάδας της οικονομικής τους προσφοράς, στους παρατιθέμενους πίνακες, προκειμένου να υπολογιστεί η απαιτούμενη δαπάνη και να προκηρυχθεί σχετικός διαγωνισμός.
Η προσφορά μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις του προμηθευτή (μεταφορά στον εγκεκριμένο χώρο, θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού, χρονική διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας, τεχνική υποστήριξη, κλπ.), όπως αναφέρονται στα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις Τεχνικές Προδιαγραφές, να αποστείλετε την προσφορά σας με ηλεκτρονική αποστολή στο email: admin@it.auth.gr έως τις 28/02/2020 και ώρα 15:00.
Παρέχονται διευκρινίσεις τηλέφωνο: 2310998479 (Καλαμποκίδου Ηρώ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TMHMAΤΩΝ 1, 2, 3, 4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TMHMAΤΟΣ 5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 6 ΚΑΙ 7

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος, 2020 (All day)
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία