Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/5-8-2016, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες Τμημάτων του ΑΠΘ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος, 2020 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία