Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Φ. Λέσχης

Σας γνωρίζουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ., ΝΠΔΔ, ενδιαφέρεται να συνάψει συμφωνία πλαίσιο για την παροχή νομικών υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας, για συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο, θα διεξαχθεί με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.
Οι προς προμήθεια υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79110000-8.
Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με ένα (1) οικονομικό φορέα.
Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 08.05.2020 και ώρα 12:00.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
20 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 8 Μάιος, 2020 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία