ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.Φ.Λ.:Μελέτη Διαχείρισης Κινδύνων

Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ έχοντας υπόψη τις κείμενες περί Δημοσίων Συμβάσεων Διατάξεις και τη σχετική απόφαση που λήφθηκε στην υπ’ αριθ. 1193/16.03.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της,
προσκαλεί
όσους/ες ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης διαχείρισης κινδύνων της υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (3.100,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συνάψει σύμβαση, θα διεξαχθεί με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, σε βάρος του ΚΑΕ 0419Α.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Σε περίπτωση που κατατεθούν, περισσότερες από μία, οικονομικές προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, η οποία είναι η χαμηλότερη όλων όσων κατατέθηκαν νομότυπα, η επιλογή θα γίνει από την Π.Φ. Λέσχη με κλήρωση.
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 11.05.2020 και ώρα 12:00

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
2 500ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 11 Μάιος, 2020 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία