ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Έλεγχος, συντήρηση, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή και προμήθεια πυροσβεστήρων

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια/παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος, συντήρηση, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή και προμήθεια πυροσβεστήρων» με προϋπολογισμό 24.746,06 € (είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι κόμμα μηδέν έξι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Κωδικοί CPV: [50413200-5]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης
[35111320-4]-Φορητοί πυροσβεστήρες
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης προμήθειας/παροχή υπηρεσίας, να αποστείλετε την προσφορά σας με ηλεκτρονική αποστολή στο email: admin-gdtym@ad.auth.gr μέχρι τις 08-05-2020 και ώρα 13:00.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://www.auth.gr/news/calls (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-996909, 6976136689 κ. Ιορδάνης Μαντζαρίδης).
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται: «Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην παρούσα πρόσκληση».
Συνημμένα με την οικονομική προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να καταθέσουν:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Η εταιρεία που θα αναλάβει τις εργασίες θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένη σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 17230/671/2005 (ΦΕΚ1218/Β/2005).
Για το λόγο αυτό, πέραν των αναφερόμενων στην Τεχνική Περιγραφή υποβάλλονται:
1. Άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων από την κατά νόμο αδειοδοτούσα αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο ΦΕΚ68/Α/2005. Τυχόν περιορισμοί στην άδεια λειτουργίας της αναγνωρισμένης εταιρίας θα πρέπει να αναφέρονται.
2. Πιστοποιητικό έγκρισης κέντρου επανελέγχου φιαλών υψηλής πίεσης σύμφωνα με την 14165/1993 ΥΑ.
3. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας, αναγνωρισμένης εταιρείας σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και 1723/671 (ΦΕΚ 1218/Β/2005) για περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων.
4. Πιστοποιητικό επάρκειας του αρμόδιου ατόμου που διαθέτει καθώς και την ημερομηνία λήξης αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και 1723/671 (ΦΕΚ 1218/Β/2005) για περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων.
Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν αναλυτικά ανά τεμάχιο και ανά τύπο πυροσβεστήρα και σε αυτές θα περιλαμβάνεται όλο το κόστος (ενιαία τιμή) είτε αυτές αφορούν έλεγχο είτε αντικατάσταση κατασβεστικού υλικού, αναγόμωση, είτε ακόμα και ενδεχόμενη αντικατάσταση εξαρτημάτων για την αντικατάσταση της λειτουργίας του πυροσβεστήρα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας/παροχής υπηρεσίας. Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας/παροχής υπηρεσίας.
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος της απευθείας ανάθεσης για μεγαλύτερη ποσότητα, μέχρι ποσοστό 30%, εντός της εγκεκριμένης δαπάνης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση προς τον ανάδοχο.

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
24 746ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 8 Μάιος, 2020 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 99 6909
Φαξ: 
2310 99 6821