ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118, ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων για τις μονάδες και υπηρεσίες του Α.Π.Θ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, για το έτος 2020
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ή φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:
 
 
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
 
1.      Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες  (Κωδ.01)
2.      Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες  (Κωδ. 02)
3.      Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων  (Κωδ.06)
4.      Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων, οικισμών και τοπίου)  (Κωδ.07)
5.      Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) (Κωδ.08)
6.      Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές μελέτες  (Κωδ.09)
7.      Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και Κυκλοφοριακές Μελέτες  (Κωδ.10)
8.      Ενεργειακές Μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας) (Κωδ.14)
9.      Βιομηχανικές Μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας)  (Κωδ.15)
10.   Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες  (Κωδ.20)
11.   Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες  (Κωδ. 21)
12.   Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες  (Κωδ.22)
13.   Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου (Κωδ. 25)
14.   Περιβαλλοντικές Μελέτες (Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθ. 256/1998)  (Κωδ.27)
15.   Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων  (Κωδ.28)
 
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
 
1. Οδοποιία
2. Οικοδομικά
3. Υδραυλικά
4. Ηλεκτρομηχανολογικά
5. Βιομηχανικά-Ενεργειακά
6. Δικτύων
7. Πρασίνου
8. Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων
9. Γεωτρήσεων
10. Ειδικών Μονώσεων
11. Ανελκυστήρων
12. Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 
Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.      Παροχή Υπηρεσίας Ενεργειακών Επιθεωρήσεων για την Έκδοση Πιστοποιητικών
Ενεργειακής Απόδοσης
 
να υποβάλουν τη σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) σε σφραγισμένο φάκελο συνοδευόμενο από αίτηση (επισυνάπτεται) στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ, «Κ. Καραθεοδωρή», Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124) έως την Δευτέρα 01/06/2020 και ώρα 13:00 μ.μ. με την ένδειξη:
ΠΡΟΣ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης,
Κτίριο «Κ. Καραθεοδωρή» Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. 1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης,
Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη
«ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118, ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»,
·         είτε αυτοπροσώπως,
·         είτε με συστημένη επιστολή – courier.
Για τους ενδιαφερόμενους για τις κατηγορίες Α και Β, η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου και πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού μητρώου (σε ισχύ) αντίστοιχα.
Για τους ενδιαφερόμενους για την κατηγορία Γ, η αίτηση- υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και για τις τρεις κατηγορίες (κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού) (σε ισχύ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα ηλεκτρονικά στο e–mail: admin-tpd@ad.auth.gr με την ένδειξη:
«Σας διαβιβάζουμε την αίτησή μας για να συμπεριληφθούμε στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και επιθυμούμε να μας στείλετε απαντητικό e-mail στο …………..(αναγράφεται το email του αποστολέα) με τον αντίστοιχο αριθμό της πρωτοκολλημένης αίτησής μας».
Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ή courier ή ηλεκτρονικά, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής της αίτησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ), δεδομένου ότι πρέπει να κατατεθεί στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, δηλ. μέχρι την 01/06/2020 και ώρα 13.00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», γραφείο 816, Τηλ.: 2310-996824, 2310991399, 2310996823)
ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (https://www.auth.gr/news/calls).
 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 1 Ιούνιος, 2020 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία