ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια: α) Διακρίβωση γεννήτριας σήματος αναφοράς (comb generator) RefRad 3000 του οίκου Seibersdorf Laboratories β) ψηφιακού Θερμο-ϋγρασιoμέτρου:-RH%(30, 55, 90) στ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προμήθεια: α) Διακρίβωση γεννήτριας σήματος αναφοράς (comb generator) RefRad 3000                             του οίκου Seibersdorf Laboratories
                         β) ψηφιακού Θερμο-ϋγρασιoμέτρου:-RH%(30, 55, 90) στους 23οC
                        -ToC(-5, 25, 45) για την Σχολή Θετικών Επιστημών
Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια: διακρίβωση οργάνων, που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα.
Οι κωδικοί CPV των προμηθειών είναι: 50433000-9
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 732,00€ με ΦΠΑ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους για τα είδη με τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν, συμπληρώνοντας το συνημμένο πίνακα,  μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο
(email: gavram@auth.gr).
 
Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν
α) σε μορφή pdf, να έχουν συμπληρωμένα, τουλάχιστον, τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα και επιπλέον, ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή.
 
Ο α/α του κάθε είδους για το οποίο κατατίθεται προσφορά πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον α/α του συγκεκριμένου είδους στον συνημμένο πίνακα.
β) σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), που οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν κατόπιν επικοινωνίας με το email gavram@auth.gr   
Όπου αναφέρεται κατασκευαστής ή/και κωδικός προϊόντος, θα πρέπει το προτεινόμενο είδος να είναι τουλάχιστον ισοδύναμο, ως προς τις προδιαγραφές.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο αποκλειστικά την τιμή ανά είδος, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία πρέπει να αναφέρονται.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
  • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ΄Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν στις διάφορες εγκαταστάσεις των εργαστηρίων της Σχολής, που θα υποδειχθούν.
 Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών
Χαρίτων Σάρλ Χιντήρογλου

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
732ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 12 Ιούνιος, 2020 - 10:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310998040