ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:Ασφάλιση οχημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την περίοδο 27/7/2020 έως 27/07/2021

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την περίοδο 27/7/2020 έως 27/07/2021» με προϋπολογισμό 9.020,00 € (εννιά χιλιάδες είκοσι ευρώ) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο των οχημάτων. Η παροχή υπηρεσίας απαλλάσσεται ΦΠΑ.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη το Δελτίο Παρεχόμενων Καλύψεων Ασφάλισης Οχημάτων ΑΠΘ, όσο και τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της παροχής υπηρεσίας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 16-06-2020 και ώρα 13:00.
Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:
Προς
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).
Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης
Διεύθυνση Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
του (επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail)
για το έργο : «Ασφάλιση οχημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την περίοδο 27/7/2020 έως 27/07/2021»
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 16/06/2020
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://www.auth.gr/news/calls (Τηλ. Πληροφοριών 2310 99 6838 κα. Σαλονικίδου).
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, στις 17-06-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., στο γραφείο 803 (8ος όροφος, κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»).
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax)) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Προϋπόθεση συμμετοχής στην πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι η ασφαλιστική επιχείρηση
α) να κατέχει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και
β) να μην τελεί υπό εκκαθάριση ή πτώχευση.
Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν γίνονται δεκτοί. Αναλυτικά, οι κατ’ ελάχιστον καλύψεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων αναφέρονται στο «Δελτίο παρεχόμενων καλύψεων ασφάλισης οχημάτων ΑΠΘ».
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την οικονομική προσφορά τους, και τα παρακάτω:
1. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι «Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην παρούσα πρόσκληση».
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
3. Φορολογική ενημερότητα
4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).»
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία.
Η υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με την προπληρωμή των ασφάλιστρων μέχρι τις 24-7-2020 σε τραπεζικό λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας και την έκδοση της αντίστοιχης βεβαίωσης ασφάλισης ανά όχημα.
Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης/παροχής υπηρεσίας και την πηγή χρηματοδότησης

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
9 020ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 16 Ιούνιος, 2020 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία