Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές λειτουργίες εργαστηριακών μονάδων των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές λειτουργίες εργαστηριακών μονάδων των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.
Οι κωδικοί CPV των προμηθειών είναι: 39711100-0 (ψυγεία και καταψύκτες), 39711362-4 (φούρνοι μικροκυμάτων) και 39711430-2 (θερμαντικές πλάκες).
Ειδικότερα, τα ζητούμενα είδη είναι:
1. Φούρνος μικροκυμάτων (1 τμχ)
2. Ηλεκτρική  εστία (2 τμχ)
3. Ψυγείο τύπου Eskimo ES 8212 S (1 τμχ)
4. Ψυγείο, τύπου Davoline RF21W (1 τμχ)
5. Ψυγείο δίπορτο τύπου Zanussi ZRT27100WA 91 τμχ)
6. Ψυγείο, τύπου United UCW-3289 (2 τμχ)
7. Ψυγειοκαταψύκτης τύπου LG GBB569NSAFB (1 τμχ)
8. Καταψύκτης τύπου Inventor INVMCF418A (1 τμχ)
Η περιγραφή των ειδών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ζητούμενες ποσότητες και οι τιμές βάσης περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ (2.952,00€) με ΦΠΑ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσκλησης μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, ώρα 14:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@health.auth.gr
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την τιμή ανά είδος είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία πρέπει να αναφέρονται.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
Ο Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.
 
Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ.

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
2 952ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 6 Ιούλιος, 2020 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310999184