ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια υλικών αυτοψίας

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016, στην προμήθεια των κάτωθι προμηθειών αυτοψίας:
1. Σάκος νεκρών με φερμουάρ, διαστάσεων 215cm Χ 80cm (30 τμχ)
2. Βραχιολάκια ταυτοποίησης πτωμάτων, συσκευασία 100 τεμαχίων (2 τμχ)
3. Ρολό κάλτσας (ταινία επιδέσμου),  διαστάσεων 15cm Χ 22.8m, τύπου 3M STOCKINET (8 τμχ)
4. Γυάλινο βάζο διαφανές με καπάκι, διαμέτρου 30cm και όγκου 4 λίτρων (30 τμχ)
 
                Ο κωδικός CPV των προμηθειών είναι: 33920000-5 (εξοπλισμός και προμήθειες αυτοψίας).
                Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1.771,50 €), με ΦΠΑ.
                Πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να ζητήσετε από την κ. Λίνα Κυργιαφίνη, τηλ.: 2310999184, e-mail: linaki@auth.gr
                Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερών και μέχρι την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ., με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@health.auth.gr
                Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την κατώτερη τιμή προσφοράς ανά είδος είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία πρέπει να αναφέρονται.
                Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
                Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
                Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.
Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης
 
 
Καθηγητής
 
 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
1 771ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 7 Ιούλιος, 2020 - 10:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310999184