ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Προμήθεια: λυγιστές κορνίζες (λοξό σταντάκι) με φάκελο για τοποθέτηση έντυπων στοιχείων για την Σχολή Θετικών Επιστημών

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 - Προμήθεια: λυγιστές κορνίζες (λοξό σταντάκι) με φάκελο για τοποθέτηση έντυπων στοιχείων για την Σχολή Θετικών Επιστημών
Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια:
200 λυγιστές κορνίζεςς (λοξό σταντάκι) με φάκελο για τοποθέτηση έντυπων στοιχείων
από διάφανο ακρυλικό.
 Διαστάσεις: μήκος 10 εκατ., ύψος 6 εκατ., κλίση 60 μοίρες, πάχος 2 χιλιοστά.
 
Ο κωδικος CPV των προμηθειών είναι: 39298200-9
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 372,00€ με ΦΠΑ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους για τα είδη με τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν, συμπληρώνοντας το συνημμένο πίνακα,  μέχρι και την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο
(email: gavram@auth.gr).
 
Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν
σε μορφή pdf, να έχουν συμπληρωμένα, τουλάχιστον, τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα και επιπλέον, ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή, στο email gavram@auth.gr   
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο αποκλειστικά την χαμηλότερη τιμή, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία πρέπει να αναφέρονται.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
  • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ΄Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν στις διάφορες εγκαταστάσεις των εργαστηρίων της Σχολής, που θα υποδειχθούν.
 Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών
Χαρίτων Σάρλ Χιντήρογλου

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
372ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 27 Ιούλιος, 2020 - 10:00
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: 
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310998040