Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Προμήθεια ειδών για την υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω Covid-19

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια ειδών για την υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω Covid-19, που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα.
Οι κωδικοί CPV των προμηθειών είναι:        30232000-4                5.460,82 ευρώ
                                                                         30215000-9                    71,99 ευρώ
                                                                         32232000-8               1.836,96 ευρώ
                                                                         32333200-8                  298,84 ευρώ
                                                              
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 7.668,61 € με ΦΠΑ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους για τα είδη τα οποία θέλουν να προσφέρουν, συμπληρώνοντας τον συνημμένο πίνακα,  μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ. (email: info@eng.auth.gr).
Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν σε μορφή pdf, να έχουν συμπληρωμένα, τουλάχιστον, τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα και επιπλέον, ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή. Ο α/α του κάθε είδους για το οποίο κατατίθεται προσφορά πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον α/α του συγκεκριμένου είδους στον συνημμένο πίνακα.
Σημειώνεται ότι ο πίνακας των ζητούμενων ειδών διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), μέσω του συνδέσμου:
http://155.207.18.221/files/1ΤΕΛΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_COVID_19_Αντιγραφή.xlsx
Όπου αναφέρεται κατασκευαστής ή/και κωδικός προϊόντος, θα πρέπει το προτεινόμενο είδος να είναι τουλάχιστον ισοδύναμο, ως προς τις προδιαγραφές.
Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς θα γίνει κλήρωση, στα γραφεία της Κοσμητείας, στην οποία θα προσκληθούν, ώστε να είναι παρόντες όσοι από τους μειοδότες επιθυμούν.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την τιμή ανά είδος, είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία (χαρακτηριστικά) πρέπει να αναφέρονται.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά (εφόσον είναι απαραίτητο):

  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
  • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
7 668ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 29 Ιούλιος, 2020 - 10:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία