Βιβλιοδεσία ενταλμάτων σε τόμους για τις ανάγκες του Τμήματος Προυπολογισμού- Απολογισμού

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στη βιβλιοδεσία ενταλμάτων σε τόμους για τις ανάγκες του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού. Η ανάγκη είναι : βιβλιοδεσία 57 τόμων διάστασης 21Χ28 cm και 350 εντάλματα περίπου ανά τόμο, με χαρτόνι πάχους 3 χιλιοστών και η γραφή χρυσοτυπία στη ράχη. Η κάλυψη ολόκληρης της επιφάνειας του τόμου θα είναι με αδιάβροχο ύφασμα βιβλιοδεσίας Α ευρωπαϊκής ποιότητας. Ζητείται η τιμή μονάδας ανά τόμο.
Κωδικός CPV υπηρεσίας :79971000-1
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  1.000,00€ με ΦΠΑ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσκλησης μέχρι και την Τρίτη 15/09/2020 και ώρα 14:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: anpolatsidou@ad.auth.gr
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δύο (02) ημερών, με κριτήριο αποκλειστικά την τιμή εφόσον πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία  αναφέρονται παραπάνω.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΘ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - 5ος ΟΡΟΦΟΣ
Ελλάδα
Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
1 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος, 2020 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία