ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια διαγνωστικών ουσιών

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια των κάτωθι διαγνωστικών ουσιών για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές λειτουργίες εργαστηριακών μονάδων του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.:

 1. Πλήρες kit εντοπισμού κατάλληλο για ανοσοϊστοχημεία, έτοιμο για χρήση τύπου Εn Vision FLEX, Mouse/Rabbit detection system High pH, ενός σταδίου πολυμερούς Dextran, κατάλληλο για μονοκλωνικά και πολυκλωνικά αντισώματα και να περιλαμβάνει α) Wash Buffer 20X (4X1lt), β) Blocking peroxidase Solution, γ) Target Retrieval Solution 50Χ High pH (9X30ml). Συσκευασία 600 τεστ

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 3.443,00 ευρώ
 

 1. Πλήρες kit, Mouse/Rabbit detection system High pH, ενός σταδίου πολυμερούς Dextran, να είναι κατάλληλο για μονοκλωνικά και πολυκλωνικά αντισώματα και να περιλαμβάνει α) Wash Buffer 20X (2X1lt), β) Blocking peroxidase Solution, γ) Target Retrieval Solution 50Χ High pH (3X30ml)

Συσκευασία 200 τεστ
Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 1.590,00 ευρώ
 

 1. B Cell Specific Activator, PAX-5 (κλώνος DAK-Pax5), Κατάλληλο για ανοσοϊστοχημεία σε τομές παραφίνης. Συσκευασία 1ml

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 530,00 ευρώ
 

 1. Chromogranin A (κλώνος DAK-A3), Κατάλληλο για ανοσοϊστοχημεία σε τομές παραφίνης.

Συσκευασία 1ml
Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 549,00 ευρώ
 

 1. Progesterone Receptor (κλώνος PgR636). Κατάλληλο για ανοσοϊστοχημεία σε τομές παραφίνης. Συσκευασία 1 ml

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 698,00 ευρώ
 

 1. CDX2 (Κλώνος DAK-CDX2) Κατάλληλο για ανοσοϊστοχημεία σε τομές παραφίνης. Συσκευασία 1ml

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 636,00 ευρώ
 

 1. p 63 protein (κλώνος DAK-p 63). Κατάλληλο για ανοσοϊστοχημεία σε τομές παραφίνης.

Συσκευασία 1ml
Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 784,00 ευρώ
 

 1. Glial Fibrillary Acidic Protein (κλώνος rabbit polyclonal) Κατάλληλο για ανοσοϊστοχημεία σε τομές παραφίνης. Συσκευασία 1ml

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 636,00 ευρώ
 
Ο κωδικός CPV της προμήθειας είναι: 33694000-1 (διαγνωστικές ουσίες)
  Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι ευρώ (8.866,00€) με ΦΠΑ.
Πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να ζητήσετε από την κ. Λίνα Κυργιαφίνη, τηλ.: 2310 999184, e-mail: linaki@auth.gr
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους εντός οκτώ (8) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσκλησης μέχρι και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 15:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@health.auth.gr
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την τιμή ανά είδος είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία πρέπει να αναφέρονται.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Εάν το ποσό του αιτήματος είναι μεγαλύτερο των 2.500€ χωρίς ΦΠΑ, ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 1986 στην οποία θα δηλώνεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
 • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

 
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
 
Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης και ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
 
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
Ο Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.
 
Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ.
 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
8 866ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος, 2020 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310999184