ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Προμήθεια επιτοίχιων βάσεων αντισηπτικού/απολυμαντικού χωρητικότητας 1.000ml

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια επιτοίχιων βάσεων αντισηπτικού/απολυμαντικού χωρητικότητας 1.000ml» με προϋπολογισμό 9.800,00€ (Εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑ Ε046 με κωδικό: 2020ΣΕ04600102 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ CPV: 44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας Η πρόσκληση αφορά ειδικότερα στην έκτακτη προμήθεια επιτοίχιων βάσεων αντισηπτικού/απολυμαντικού χωρητικότητας 1.000ml για την υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τεχνική περιγραφή – Προδιαγραφές 1. Η επιτοίχια βάση πρέπει να διαθέτει δικό της δοχείο το οποίο μπορεί να πληρωθεί με απολυμαντικό/αντισηπτικό σε υγρή μορφή, καθώς και απολυμαντικό / αντισηπτικό σε μορφή τζελ 2. Το περίβλημα της συσκευής να είναι κλειστό για μεγαλύτερη και καλύτερη προστασία του προϊόντος 3. Να είναι κατασκευασμένη από σταθερό και ανθεκτικό υλικό, κατάλληλο για απολυμαντικά/αντισηπτικά 4. Η συσκευή να έχει μια διαφανή περιοχή (παράθυρο) για τον έλεγχο (στάθμη) του περιεχομένου 5. Εύκολο και γρήγορο γέμισμα 6. Εύκολη στη χρήση και στον καθαρισμό 7. Να διαθέτει μοχλό χειρισμού 8. Να διαθέτει αντλία παροχής 9. Η συσκευή να είναι εύκολη στην εγκατάσταση και να προσαρμόζεται με βίδες στον τοίχο 10. Μαζί με τη βάση να συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα τοποθέτησης και οδηγίες χρήσης 11. Εμπεριέχεται δείγμα του προϊόντος Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 15-09-2020 και ώρα 13:00. Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής: Προς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του (επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) για το έργο : «Προμήθεια επιτοίχιων βάσεων αντισηπτικού/απολυμαντικού χωρητικότητας 1.000ml» και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 15/09/2020, 13:00 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://www.auth.gr/news/calls (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-996913). Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, στις 15-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ., στο γραφείο 802 (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»). Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους: 1) Φύλλο Συμμόρφωσης. 2) Δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος. 3) Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται: «Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην παρούσα πρόσκληση». 4) Δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. 4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 4.2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας. 4.3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 4.4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας. Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας. Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ, μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης απευθείας ανάθεσης του Πρυτανικού Συμβουλίου προς τον ανάδοχο. Για την ολοκλήρωση της προμήθειας δίνεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. Το 30% των προϊόντων θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
9 800ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος, 2020 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία