ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Προμήθεια φακέλων για τις ανάγκες του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια φακέλων για τις ανάγκες του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού. Η ανάγκη είναι αγορά 300(τριακοσίων) μπλε φακέλων με κορδόνι χωρίς αυτιά διαστάσεων 30X40cm με ράχη 13cm. Ζητείται η τιμή μονάδας ανά φάκελο.
Κωδικός CPV υπηρεσίας :30199230-1
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  550,00€ με ΦΠΑ.
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσκλησης μέχρι και το Σάββατο 19/09/2020 και ώρα 14:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: iemitrou@ad.auth.gr
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δύο (02) ημερών, με κριτήριο αποκλειστικά την τιμή εφόσον πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία  αναφέρονται παραπάνω.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΘ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - 5ος ΟΡΟΦΟΣ
Ελλάδα
Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
550ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Σάββατο, 19 Σεπτέμβριος, 2020 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 995149
Φαξ: 
2310 248652