Προμήθεια επαναφορτιζόμενων μπαταριων ,ηλεκτροδίων,δίσκων κοπής και γυαλόχαρτων για τις ανάγκες του τμήματος ΕΕΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Κοσμητεία
Πληροφορίες: Μ.Ι. Γιαγκούδη
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ.: 2310 997077
FAX: 2310
e-mail: info@arts.auth.gr
ΚΤΙΡΙΟ: Διοίκησης
Θεσσαλονίκη,15-9-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις
του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια 2 (δύο) επαναφορτιζόμενων μπαταριών
14άρων για ηλεκτρικό κατσαβίδι τύπου Bosch, ηλεκτροδίων πάχους 2,5 χιλιοστών 2,2 kg,
δίσκων κοπής Φ125 INOX 122 τεμαχίων και 50 γυαλόχαρτων λείανσης Dronco για τις
ανάγκες του τμήματος ΕΕΤ
Η ανάγκη είναι :
-Δύο (2) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 14άρες για ηλεκτρικό κατσαβίδι τύπου Bosch
-Τιμή συσκευασίας ή τιμή ανά κιλό για ηλεκτρόδια πάχους 2,5 χιλιοστών,2,2 κιλών
-Τιμή ανά τεμάχιο για δίσκους κοπής Φ125 INOX 122 τεμάχια
-Γυαλόχαρτα λείανσης Dronco 50 τεμάχια
Κωδικός CPV προμήθειας ή υπηρεσίας: 42674000-1,44316510-6
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 678,00 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Κυριακή
20 Σεπτεμβρίου 2020 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@arts.auth.gr .
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ημερών, με κριτήριο είτε
αποκλειστικά την τιμή είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να αναφέρονται.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Ο Κοσμήτορας
της Σχολής Καλών Τεχνών
Ιάκωβος Ποταμιάνος
Καθηγητής

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
678ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Κυριακή, 20 Σεπτέμβριος, 2020 - 12:45
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310997077