ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-«Προμήθεια υλικών για την υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΑΠΘ, στο πλαίσιο της προάσπισης της δημόσιας υγείας και της αποφυγής διασποράς του COVID-19»

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΑΠΘ, στο πλαίσιο της προάσπισης της δημόσιας υγείας και της αποφυγής διασποράς του COVID-19» με συνολικό προϋπολογισμό 63.845,00€ (Εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα πέντε ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
 

Χρηματοδότηση:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 52672210,  Σ.Α.: 2020ΣΕ04600102
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 
Η πρόσκληση αφορά ειδικότερα στην έκτακτη προμήθεια των παρακάτω υλικών όπως αναφέονται στη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 
Οι ποσότητες των ειδών θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του ΑΠΘ μέχρι το ποσό του προϋπολογισμού ανά είδος και μέχρι το ποσό των 63.845,00€ συνολικά (συμπ/μένου ΦΠΑ).
 
Η οικονομική προσφορά πρέπει να εμπεριέχει το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Προσφορά που θα περιέχει μέρος των ειδών θα απορρίπτεται.
 
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε τον σφραγισμένο φάκελο με την προσφορά, με αίτηση (εκτός του φακέλου) στο Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (8ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124, Τηλέφωνο: 2310996822) μέχρι την Τρίτη 22-09-2020 και ώρα 13:00.
 
Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:

Προς
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).
Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης
 
του (επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail)
για την προμήθεια: «Προμήθεια υλικών για την υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΑΠΘ, στο πλαίσιο της προάσπισης της δημόσιας υγείας και της αποφυγής διασποράς του COVID-19»
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 22/09/2020, 13:00
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://www.auth.gr/news/calls (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-996913-κα Φουντουλίδου Σοφία).
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, στις 22-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο γραφείο 802 (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»).
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους:
1)  Φύλλα Συμμόρφωσης.
2)  Δείγματα των προσφερόμενων προϊόντων.
3)  Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται: «α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην παρούσα πρόσκληση, β) δεν έχει επιβληθεί στην εταιρεία πρόστιμο κατά την τελευταία διετία από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και γ) η εταιρεία τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016».
4)  Δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.
4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
4.2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας.
4.3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
4.4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
 
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας. Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας.
Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ, μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης απευθείας ανάθεσης του Πρυτανικού Συμβουλίου προς τον ανάδοχο.
Για την ολοκλήρωση της προμήθειας δίνεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. Το 30% των προϊόντων θα  πρέπει να παραδοθεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
63 845ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 22 Σεπτέμβριος, 2020 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία