ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και διαλυτών

                                      
                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και διαλυτών, που περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα.
 
Οι κωδικοί CPV των προμηθειών είναι: 24000000-4
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.700,07 € με ΦΠΑ.
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους για τα είδη για τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν, συμπληρώνοντας το συνημμένο πίνακα,  μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 17:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: pnatas@cheng.auth.gr και tzimpi@cheng.auth.gr
 
Σημειώνεται ότι ο πίνακας των ζητούμενων ειδών διατίθεται και σε επεξεργάσιμη μορφή (Excel), έπειτα από επικοινωνία των υποψήφιων αναδόχων με τον κ. Νάτα και τον κ. Τζιμπιλή.
 
Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν σε μορφή pdf, να έχουν συμπληρωμένα, τουλάχιστον, τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα και επιπλέον, ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή. Ο α/α του κάθε είδους για το οποίο κατατίθεται προσφορά πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον α/α του συγκεκριμένου είδους στο συνημμένο πίνακα.
 
Όπου αναφέρεται κατασκευαστής ή/και κωδικός προϊόντος, θα πρέπει το προτεινόμενο είδος να είναι τουλάχιστον ισοδύναμο, ως προς τις προδιαγραφές.
 
Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς θα γίνει κλήρωση, στα γραφεία της Κοσμητείας, στην οποία θα προσκληθούν, ώστε να είναι παρόντες όσοι από τους μειοδότες επιθυμούν.
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο  αποκλειστικά την τιμή ανά είδος (με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές).
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
 
Εάν το ποσό του αιτήματος είναι μεγαλύτερο των 2.500,00 € χωρίς ΦΠΑ, ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:
 

  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 1986 στην οποία θα δηλώνεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
  • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

 
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
 
Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα αντίστοιχα προϊόντα εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (αν αυτή απαιτείται) ή από την ημερομηνία έγκρισης της δαπάνης (όταν δεν απαιτείται σύμβαση).
 
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
 
 
Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης
 
 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
3700,07
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 30 Σεπτέμβριος, 2020 - 17:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία