ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές λειτουργίες εργαστηριακών μονάδων των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.
Οι κωδικοί CPV των προμηθειών είναι: 33696300-8 [Χημικά αντιδραστήρια], 33696500-0 [Αντιδραστήρια εργαστηρίων], 33698100-0 [Καλλιέργειες μικροβιολογίας]
Η περιγραφή των ειδών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ζητούμενες ποσότητες και οι τιμές βάσης περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων  εξήντα επτά ευρώ (20.567,00€) με ΦΠΑ.
Πληροφορίες και διευκρινήσεις, καθώς και τον κατάλογο των ζητούμενων υλικών σε επεξεργάσιμη μορφή, μπορείτε να ζητήσετε από την κ. Λίνα Κυργιαφίνη, τηλ.: 2310 99 9184, e-mail: linaki@auth.gr
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους εντός οκτώ (8) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσκλησης μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, ώρα 15:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@health.auth.gr
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την τιμή ανά είδος είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία πρέπει να αναφέρονται.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Εάν το ποσό του αιτήματος είναι μεγαλύτερο των 2.500€ χωρίς ΦΠΑ, ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:
 

  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 1986 στην οποία θα δηλώνεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
  • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης και ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
Ο Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.
 
Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ.

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
20 567ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 2 Οκτώβριος, 2020 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310999184