ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-Προμήθεια διαφόρων εργαστηριακών υλικών και εργαλείων

                                                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια διαφόρων εργαστηριακών υλικών και εργαλείων για τις άμεσες ανάγκες της εκπαίδευσης, που περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα.
 
Οι κωδικοί CPV των προμηθειών είναι: 4410000-8, 30174000-9, 30192800-9, 44512300-5, 44511500-0, 42141000-9, 31161900-1
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.442,73 € με ΦΠΑ.
 
Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την εξασφάλιση της σήμανσης με το σήμα CE.
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους για τα είδη για τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν, συμπληρώνοντας το συνημμένο πίνακα,  μέχρι και την Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@eng.auth.gr, viky@civil.auth.gr
 
Σημειώνεται ότι ο πίνακας των ζητούμενων ειδών διατίθεται και σε επεξεργάσιμη μορφή (Excel), έπειτα από επικοινωνία των υποψήφιων αναδόχων με την κ. Βικτωρία Τσουκαλά (τηλ.: 2310-995742, email: viky@civil.auth.gr).
 
Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν σε μορφή pdf, να έχουν συμπληρωμένα, τουλάχιστον, τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα και επιπλέον, ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή. Ο α/α του κάθε είδους για το οποίο κατατίθεται προσφορά πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον α/α του συγκεκριμένου είδους στο συνημμένο πίνακα.
 
Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς θα γίνει κλήρωση, στα γραφεία της Κοσμητείας, στην οποία θα προσκληθούν, ώστε να είναι παρόντες όσοι από τους μειοδότες επιθυμούν.
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο  αποκλειστικά την τιμή ανά είδος (με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές).
 
Σε περίπτωση που για κάποιο είδος κατατεθεί οικονομική προσφορά χαμηλότερη από το προϋπολογισθέν συνολικό κόστος του είδους, η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί για μεγαλύτερη ποσότητα μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισθέντος ποσού.
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
 
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα αντίστοιχα προϊόντα εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της δαπάνης.
 
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
 
 
Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης
 
 
 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
1442,73
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 5 Οκτώβριος, 2020 - 17:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία