ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Προμήθεια υλικών φαρμακείου

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών φαρμακείου» με προϋπολογισμό 525,00€ (πεντακόσια είκοσι πέντε ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Κωδικός CPV: 33680000-0 (Φαρμακευτικά είδη)

Τεχνική Περιγραφή – προδιαγραφές:
Η προμήθεια αφορά ειδικότερα στην προμήθεια δεκαπέντε (15) πακέτων υλικών φαρμακείου.

Κάθε πακέτο θα περιλαμβάνει:
α/α Περιγραφή Ποσότητα/πακέτο
1 Αμπούλες καθαρισμού ματιού 10ml 2 τεμάχια
2 Αμπούλες φυσιολογικού ορού 20ml 5 τεμάχια
3 Γέλη εγκαυμάτων σε μορφή σπρέι 125ml 1 τεμάχιο
4 Βαμβάκι 25 γραμμαρίων 1 τεμάχιο
5 Ποτηράκι πλαστικό μίας χρήσεως 1 τεμάχιο
6 Αλκοολούχο τζελ αντισηπτικό χεριών (αλκοόλη > 80%v/v) των 95ml ή των 100ml 1 τεμάχιο
7 Γλωσσοπίεστρο 1 τεμάχιο
8 Γάντια μίας χρήσης χωρίς πούδρα (κάθε ζεύγος σε ξεχωριστή συσκευασία) 2 ζεύγη
9 Γάζες αποστειρωμένες 5cm x 5cm (κάθε τεμάχιο σε ξεχωριστή σφραγισμένη συσκευασία) 5 τεμάχια
10 Γάζες αποστειρωμένες 10cm x 10cm (κάθε τεμάχιο σε ξεχωριστή σφραγισμένη συσκευασία) 5 τεμάχια
11 Γάζες απλές 10cm x 10cm σε συσκευασίες των 5 τεμαχίων 5 συσκευασίες των 5 τεμαχίων
12 Λευκοπλάστες με γάζα αδιάβροχες σε συσκευασίες των 20 τεμαχίων διάφορων μεγεθών 1 συσκευασία των 20 τεμαχίων
13 Λευκοπλάστες 6cm x 1m 1 τεμάχιο
14 Επίδεσμος 10cm x 4 m 1 τεμάχιο
15 Επίδεσμος 12cm x 12 m 1 τεμάχιο
16 Επίδεσμος 5cm x 4 m 1 τεμάχιο
17 Τριγωνικός επίδεσμος 1 τεμάχιο

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει:
- Να διαθέτουν πιστοποίηση CE
- Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής τους να μην έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής τους. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν από την ημερομηνία λήξης τους, μολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας, να αποστείλετε την προσφορά σας με ηλεκτρονική αποστολή στο email: polprost@ad.auth.gr μέχρι τις 05-10-2020 και ώρα 13:00.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://www.auth.gr/news/calls (Τηλέφωνο: Πληροφοριών 2310-996909).
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας. Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας.
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος της απευθείας ανάθεσης για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 30%, εντός της εγκεκριμένης δαπάνης.
Για την εκτέλεση της προμήθειας δίνεται προθεσμία (5) ημερών που αρχίζει από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανάθεσης.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
525,00
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 5 Οκτώβριος, 2020 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310-996909
Φαξ: 
2310 99 6821