ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης» με προϋπολογισμό 4.832,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά βάσει της τιμής.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον προϋπολογισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της προμήθειας με τον ανωτέρω τίτλο, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση να αποστείλετε την προσφορά σας με ηλεκτρονική αποστολή στο email: admin-gdtym@ad.auth.gr, μέχρι τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://www.auth.gr/news/calls (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-996913 Υπεύθυνη: Σ. Φουντουλίδου). Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήξης προσφορών.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, μαζί με την Προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας), που θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι: ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Δεκτή θα γίνει και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος/υπεύθυνης δήλωσης αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται: «Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην παρούσα πρόσκληση».
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από τη συνολική συμφερότερη οικονομική προσφορά (για όλες τις ομάδες των ειδών), βάσει τιμής. Τμηματικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές.
Ο τελικός ανάδοχος θα ενημερωθεί για την τελική ποσότητα και τα μεγέθη (ανά είδος), τα οποία θα πρέπει να αποστείλει στο χώρο που θα του υποδειχθεί σε 5 ημερολογιακές ημέρες από την τελική παραγγελία, όπου θα γίνει η παραλαβή τους από την υπηρεσία. Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν, με ευθύνη της υπηρεσίας, τα είδη που δικαιούνται στα μεγέθη που δήλωσαν. Για κάθε είδος θα πρέπει να υπάρχει κάρτα αλλαγής, σε περίπτωση που το μέγεθος δεν ταιριάξει στον δικαιούχο. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί από το δικαιούχο, σε ημερομηνίες που θα είναι δυνατή η επίσκεψή του στο κατάστημα του αναδόχου, σύμφωνα με τους περιορισμούς κυκλοφορίας που τίθενται, λόγω covid-19.
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας. Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας.
Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει άμεσα, μετά τη γνωστοποίηση προς τον ανάδοχο της απόφασης απευθείας ανάθεσης του Πρυτανικού Συμβουλίου.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
4832,28
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 14 Δεκέμβριος, 2020 - 11:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία