Υπηρεσίες που αφορούν την Απόσυρση συνολικά εννέα (9) Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) – δύο (2) ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και επτά (7) Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)-

«Απόσυρση συνολικά εννέα (9) Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) – δύο (2) ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και επτά (7) Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)- σύμφωνα  με τις  αποφάσεις με αριθμό ΠΟΛ. 1196/2017 (ΦΕΚ 4486/τ.Β/2017) και 1024/2020 (ΦΕΚ 317/τ.Β/2020)  του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
744ευρώ
Προϋπολογισμός: 
744,00
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 24 Μάρτιος, 2021 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310995122