Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά – Μετακόμιση επίπλων, υλικών και λοιπών αντικείμενων Αποθήκης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
 
 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά – Μετακόμιση επίπλων, υλικών και λοιπών αντικείμενων Αποθήκης» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Κωδικός CPV: 60000000-8 Υπηρεσίες μεταφοράς (εκτός μεταφορά αποβλήτων).

Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές

Τα αντικείμενα / υλικά / έπιπλα θα μεταφερθούν με όχημα και προσωπικό του αναδόχου από χώρο που βρίσκεται στην περιοχή της Άνω Τούμπας, προς άλλον χώρο στην ίδια περιοχή και σε απόσταση περίπου 350 μέτρων από τον αρχικό.
Αναλυτικά η λίστα των προς μετακόμιση αντικειμένων και υλικών είναι:

 • Ευαίσθητα και εύθραυστα υλικά, τα οποία θα είναι ήδη συσκευασμένα σε:
  • 390 (περίπου) πλαστικές κλούβες διαστάσεων περίπου 0,70 x 0,40 m
  • 150 (περίπου) πλαστικά κιβώτια και χάρτινα κουτιά ποικίλων διαστάσεων, στα οποία σε κάποιες περιπτώσεις το περιεχόμενο ελαφρώς προεξέχει.
 • Χαρτικά είδη, τα οποία θα είναι ήδη συσκευασμένα σε:
  • 35 πλαστικές κλούβες με ντοσιέ αρχείων 
  • 4 χάρτινα κιβώτια με χαρτικά
  • 11 μεγάλες μπλε σακούλες ΙΚΕΑ  με αρχειακό υλικό
 • Εννέα (9) Μεταλλικοί φοριαμοί ως εξής:
  • 2 τεμάχια διαστ. 0,50 x 2,40 m,
  • 1 τεμάχιο 1,20 x 2,40 m,
  • 6 τεμάχια 0,40 x 0,50 m με συρτάρια που περιέχουν μικροαντικείμενα σε σακούλες
 • Μεταλλικά ντέξιον συνολικού μήκους περίπου 4,60 m και ύψους 2,60 m και 3,65m
 • Δεκαεπτά (17) πάγκοι εργασίας διαφορετικών διαστάσεων ως εξής:
  •  8 τεμάχια 1,20 x 0,90 m,
  • 4 τεμάχια 2,70 x 0,67 m,
  • 1 τεμάχιο 1,72 x 0,90, m
  • 1 τεμάχιο 2,10 x 0,70 m,
  • 3 τεμάχια 1,85 x 0,70 m
 • 30 καθίσματα
 • 1 Ηλεκτρικό Ψυγείο διάστασης 1,78 x 0,50 m

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές της παροχής υπηρεσίας, να αποστείλετε με ηλεκτρονική αποστολή την προσφορά σας, καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο email: admin-gdtym@ad.auth.gr μέχρι την 01-04-2021 και ώρα 13:00.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://www.auth.gr/news/calls (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-996913 - κα Σ. Φουντουλίδου).
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, την 01-04-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30, στο γραφείο 802 (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»).
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποστείλουν με την προσφορά τους:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται: «Αποδέχομαι τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που  θέτει  η  Υπηρεσία στην  παρούσα πρόσκληση».
Β) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, μαζί με την Προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα:
1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας), που θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι:
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι: ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  β)  δωροδοκία,  γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Δεκτή θα γίνει και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος/υπεύθυνης δήλωσης αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  και 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.  Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας.
3.  Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
4.  Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας. Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας.
Η υπογραφή του συμφωνητικού (εφόσον απαιτείται) πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση προς τον ανάδοχο. Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας δίνεται προθεσμία (5) ημερών που αρχίζει από την ημερομηνία σχετικής ειδοποίησης της υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο. Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα ολοκληρωθεί σε μία ημέρα.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης , το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 1 Απρίλιος, 2021 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία