ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Προμήθεια Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού» με προϋπολογισμό 24.000,00€ (είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Κωδικός CPV: 30236000-2 Ποικίλος Εξοπλισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Χρηματοδότηση της σύμβασης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ΠΔΕ (Κωδικός 2019ΣΕ04600035 και τίτλος Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες των Τμημάτων και των Υπηρεσιών του ΑΠΘ). Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας, να αποστείλετε την προσφορά σας με ηλεκτρονική αποστολή στο email: admin-gdtym@ad.auth.gr μέχρι τη Δευτέρα 24-05-2021 και ώρα 11:30 π.μ. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://www.auth.gr/news/calls (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-995280, κ. Γκόγκου Γεώργιος). Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Η οικονομική προσφορά πρέπει να εμπεριέχει το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Προσφορά που θα περιέχει μέρος των ειδών θα απορρίπτεται. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, στις 24-05-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο γραφείο 802 (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»). Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται: « α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην παρούσα πρόσκληση. Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δεκαπέντε (15) ημερών: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας 3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). ». Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας. Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος της απευθείας ανάθεσης για μεγαλύτερη από την ενδεικτική ποσότητα και μέχρι το ποσό του προϋπολογισμού. Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση προς τον ανάδοχο. Για την εκτέλεση της προμήθειας δίνεται προθεσμία σαράντα (40) ημερών που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος πρόκειται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στο Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκη. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
24000,00
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 24 Μάιος, 2021 - 11:30
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310-995280