Συνέδριο του Προγράμματος «POWER -Placement Opportunities with Entrepreneurial Reach» για Πρακτική Άσκηση

post image

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο ΚΑ2 knowledge Alliance με τίτλο: 

" POWER -Placement Opportunities with Entrepreneurial Reach"μαζίμετουςπαρακάτωεταίρους: 

European University Foundation 

Technoport

University of Alcala 

Tetuan Valley

University of Eastern Finland

New Factory

Innovation Zone

University of Latvia

Lodz University of Technology

To έργο αφορά στη δημιουργία ενός βιώσιμου, πανευρωπαϊκού συστήματος εύρεσης θέσεων  πρακτικής άσκησης σε νέους ερευνητές, το οποίο επικεντρώνεται πρωτίστως στην τοποθέτηση ατόμων, με υψηλά προσόντα, σε θέσεις πρακτικής άσκησης  σε νεοφυής εταιρίες.  Το έργο θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία 5 πανεπιστημίων και 4 θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων που θα δημιουργήσουν από κοινού σύγχρονα, στοχευμένα και φιλικά προς το χρήστη εργαλεία ΤΠΕ, καθώς και θα προσφέρουν πλήρεις οδηγίες και υλικό υποστήριξης (μέσω μικτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαδικτυακών μαθημάτων και κατευθυντήριων γραμμών) στους σημερινούς και μελλοντικούς επιχειρηματίες. 

Το έργο «POWER -Placement Opportunities with Entrepreneurial Reach»  σκοπεύει να αναπτύξει εργαλεία  για την οικοδόμηση ενός εξαιρετικά ελκυστικού και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης των τοποθετήσεων για πρακτική άσκηση, εξασφαλίζοντας έτσι ότι είναι χρήσιμα :

- Για τους σημερινούς φοιτητές και μελλοντικούς πτυχιούχους σε όλη την ΕΕ, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες καθώς και την απασχολησιμότητα τους σε μία αναπτυσσόμενη και ανταγωνιστική αγορά εργασίας. 

- Για τις νεοφυείς επιχειρήσεις - Startups ώστε να εξασφαλιστεί η απασχόληση  (τοπική και διεθνής) σε  αυτές, από υψηλής ποιότητας  δυναμικό, που θα ενισχύσει την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

-Για τα πανεπιστήμια προκειμένου να εκσυγχρονίσουν και να ψηφιοποιήσουν τα εργαλεία διαχείρισης  των τοποθετήσεων για πρακτική άσκηση σε νεοφυείς εταιρίες, αυξάνοντας έτσι την προσβασιμότητα και την προβολή των ευκαιριών τοποθέτησης για τους σπουδαστές και νέους ερευνητές τους , όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο  αλλά και σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος,  διοργανώνεται το πρώτο συνέδριο, στις 10 Δεκεμβρίου 2019  ημέρα  Τρίτη, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ (οδός  Γ’ Σεπτεμβρίου). 

Μπορείτε να δείτε σχετικές πληροφορίες, καθώς και το πρόγραμμα εδώ:  https://www.power-placements.eu/events-1/ege-powerful-placements-in-startups

 

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 10 Δεκέμβριος, 2019 (All day)
Χώρος: 
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.