Προκήρυξη δύο θέσεων Καθηγητών στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Κείμενο προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Στο ΦΕΚ 394/3-05-2017 τ.Γ  δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. Φ16/63588/Ζ2/12-04-2017 έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή και μιας (Ι) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ TEXNOΛOΓlKΩN ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.)

 

ΤΜΗΜΑ HΛEΚTPOΛOΓlAΣ
- Μιας (1) θεσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Μικροϋπολογιστές».
ΑΔΑ: 6Δ354653ΠΣ-2ΛΑ. Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ1944
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
- Μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Έμπειρα Συστήματα και Υβριδική Αναπαράσταση Γνώσης», ΑΔΑ: 6Δ354653ΠΣ-2ΛΑ. Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1945

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 13-07-2017

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης, στη νέα διαδικτυακή εφαρμογή
ΑΠΕΛΛΑ (https://service-apella.grnet.gr/) (αφού προηγουμένως κάνουν εγγραφή).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Πέμπτη, 1 Ιούνιος, 2017 - 12:34
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: