Προκήρυξη προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ''Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για την επιλογή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» για το ακαδημαϊκό  έτος 2017-2018. (ΦΕΚ Β’ 2613/24.8.2016).

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)
(http://www.surgicalanatomy.gr)

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  με τίτλο «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία ( Εφαρμοσμένη Ανατομία)», πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα και θα δεχθεί υποψηφίους για εγγραφή το πανεπιστημιακό έτος 2017-2018.

Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν αναγνωρισμένους ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών.

Στο Π.Μ.Σ. «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε 40. Πέραν του αριθμού των εισακτέων γίνεται δεκτός ένας επιπλέον (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους που γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξηθεί.

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του κάθε υποψηφίου, πρέπει να κατατεθούν τα δικαιολογητικά: α. Βιογραφικό, β. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, γ. Δύο συστατικές επιστολές, δ. Πτυχίο βασικών σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία, ε. Λοιποί τίτλοι σπουδών, στ. Αντίτυπα ερευνητικού έργου, ζ. Δικαιολογητικά/έντυπα που προβλέπονται από την αίτηση για το Π.Μ.Σ., η. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση του υποψηφίου. 

Την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει ενιαία όλα τα δικαιολογητικά που διαθέτει.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα στη γραμματεία του Π.M.Σ. (Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας , Κτίριο A’ είσοδος 2 Ιατρικής  Α.Π.Θ. 2ος όροφος , τηλ. 2310 999305, www.surgicalanatomy.gr ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική θυρίδα  300 ΤΚ 54124) από 15/06/2017 έως 28/07/2017 και 01/09/2017 έως 15/09/2017.

Επισημαίνεται ότι δε γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη συμπληρωματική κατάθεση δικαιολογητικών μετά τις 15/09/2017.

Το Π.Μ.Σ. χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (δίδακτρα).

Πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» στο e-mail: romaleap@auth.gr ή στο τηλέφωνο 2310 999305 κα Ρωμαλέα Παππά.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος, 2017 (All day)
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: