Ανακοίνωση - Προκήρυξη του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής – Τεχνολογίες Μάθησης»

Κείμενο προκήρυξης

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΔΠΜΣ)
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ»

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1. Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ
2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ και
3. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(ΦΕΚ 1057/5.6.2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΔΔΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής – Τεχνολογίες Μάθησης» πρόκειται να δεχθεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.
Στο ΔΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής θετικών και θεωρητικών σπουδών. Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα (120 ECTS). Συνολικός αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών: σαράντα πέντε (45).
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους από τις 22 Ιουνίου έως και την 6η Σεπτεμβρίου 2017, ακολουθώντας το σύνδεσμο
http://learntech.web.auth.gr/learntech/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες προκήρυξης
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Παρασκευή, 6 Οκτώβριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 995046
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

ώρες 11.00 – 13.00

Προέλευση Προκήρυξης
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης & Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: