Κείμενο προκήρυξης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

To Πανεπιστήµιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι µία (21) θέσεων Καθηγητών,ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

1. Αριθµός προκήρυξης: 16341/12-12-2016
Φ.Ε.Κ. 155/20-02-2017 τ. Γ’, Α∆Α: 6Ψ∆Ω469Β7Γ-ΨΜ2
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2412
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµίδας, µε γνωστικό
αντικείµενο
«∆ερµατολογία».

2. Αριθµός προκήρυξης: 13940/10-11-2016
Φ.Ε.Κ. 155/20-02-2017 τ. Γ’, Α∆Α: 7ΙΤΡ469Β7Γ-Υ9Λ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
«ΑΠΕΛΛΑ»: APP2417
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
- Μία (1) θέση Καθηγητή, στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό
αντικείµενο
«Βιοστατιστική».

3. Αριθµός προκήρυξης: 3553/14-03-2017
Φ.Ε.Κ. 331/06-04-2017 τ. Γ’, Α∆Α: 96ΜΝ469Β7Γ-ΕΞ4
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2419
ΤOΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
- Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο
«Παιδιατρική».

4. Αριθµός προκήρυξης: 14450 π.ε΄/18-05-2017
Φ.Ε.Κ. 540/13-06-2017 τ. Γ’, Α∆Α: 70ΥΤ469Β7Γ-ΡΥΙ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
«ΑΠΕΛΛΑ»: APP2420
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙ∆ΙΟΥ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, µε γνωστικό
αντικείµενο
«Εντατική Θεραπεία Παίδων».

5. Αριθµός προκήρυξης: 14449 π.ε΄/18-05-2017
Φ.Ε.Κ. 540/13-06-2017 τ. Γ’, Α∆Α: ΩΘΤ7469Β7Γ-62Υ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
«ΑΠΕΛΛΑ»: APP2423
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙ∆ΙΟΥ
- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, µε γνωστικό
αντικείµενο
«Νεογνολογία».

6. Αριθµός προκήρυξης: 14455 π.ε΄/18-05-2017
Φ.Ε.Κ. 540/13-06-2017 τ. Γ’, Α∆Α: 7Μ3Ο469Β7Γ-ΦΗΜ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
«ΑΠΕΛΛΑ»: APP2424
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
- Μια (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, µε γνωστικό
αντικείµενο
«Γαστρεντερολογία».

7. Αριθµός προκήρυξης: 14448 π.ε΄/18-05-2017
Φ.Ε.Κ. 540/13-06-2017 τ. Γ’, Α∆Α: 6ΩΒΞ469Β7Γ-∆Θ7
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2425
ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, µε γνωστικό
αντικείµενο
«Ιατροδικαστική».

8. Αριθµός προκήρυξης: 14451 π.ε΄/18-05-2017
Φ.Ε.Κ. 547/13-06-2017 τ. Γ’, Α∆Α: ΨΚΒΓ469Β7Γ-ΜΟΥ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
«ΑΠΕΛΛΑ»: APP2426
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙ∆ΙΟΥ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, µε γνωστικό
αντικείµενο
«Μαιευτική - Γυναικολογία».

9. Αριθµός προκήρυξης: 14453 π.ε΄/18-05-2017
Φ.Ε.Κ. 547/13-06-2017 τ. Γ’, Α∆Α: ΩΛΕΠ469Β7Γ-ΥΟ∆
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
«ΑΠΕΛΛΑ»: APP2428
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
- Μια (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, µε γνωστικό
αντικείµενο
«Ενδοκρινολογία».

10. Αριθµός προκήρυξης: 14454 π.ε΄/18-05-2017
Φ.Ε.Κ. 547/13-06-2017 τ. Γ’, Α∆Α: 6Ε∆Π469Β7Γ-ΓΟΦ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
«ΑΠΕΛΛΑ»: APP2429
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµίδας, µε
γνωστικό αντικείµενο
«Αναισθησιολογία».

11. Αριθµός προκήρυξης: 4925/10-04-2017
Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, Α∆Α: 6ΗΚΦ469Β7Γ-ΦΜΠ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
«ΑΠΕΛΛΑ»: APP2430
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό
αντικείµενο
«Πνευµονολογία».

12. Αριθµός προκήρυξης: 2671/27-03-2017
Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, Α∆Α: 3∆Ρ469Β7Γ-ΑΑ8
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2432
ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό
αντικείµενο
«Ωτορινολαρυγγολογία».

13. Αριθµός προκήρυξης: 2669/27-03-2017
Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, Α∆Α: 6Ξ5Χ469Β7Γ-6ΟΡ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2433
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙ∆ΙΟΥ
- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό
αντικείµενο
‘’Παιδιατρική µε έµφαση στην Παιδοκαρδιολογία ’’.

14. Αριθµός προκήρυξης: 2522/27-03-2017
Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, Α∆Α: 6Σ4Π469Β7Γ-3ΚΕ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
«ΑΠΕΛΛΑ»: APP2435
ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό
αντικείµενο
«Οφθαλµολογία».

15. Αριθµός προκήρυξης: 2530/27-03-2017
Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, Α∆Α: 523469Β7Γ-ΟΟ0
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2437
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό
αντικείµενο
«Αναισθησιολογία».

16. Αριθµός προκήρυξης: 4926/10-04-2017
Φ.Ε.Κ. 617/29-06-2017 τ. Γ’, Α∆Α: ΩΙ0469Β7Γ-4ΚΘ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
«ΑΠΕΛΛΑ»: APP2438
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµίδας, µε γνωστικό
αντικείµενο
«Καρδιολογία».

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, Τηλ.2810-394271,
e-mail:
secretariat@materials.uoc.gr

17. Αριθµός προκήρυξης: 16856/12-12-2016
Φ.Ε.Κ. 155/20-02-2017 τ. Γ’, Α∆Α: 7Ξ85469Β7Γ-2ΓΠ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
«ΑΠΕΛΛΑ»: APP2580
- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό
αντικείµενο
«Υπολογιστική Επιστήµη Υλικών».

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, Τηλ. 2810- 545131, e-mail: pantelidaki@chemistry.uoc.gr

18. Αριθµός προκήρυξης: 13968/10-11-2016
Φ.Ε.Κ. 155/20-02-2017 τ. Γ’, Α∆Α: 7Τ9Ξ469Β7Γ-1Χ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
«ΑΠΕΛΛΑ»: APP2583
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό
αντικείµενο
«Αναλυτική Φασµατοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισµού».

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τηλ. 2810-393507, e-mail: csd@csd.uoc.gr

19. Αριθµός προκήρυξης: 3554/14-03-2017
Φ.Ε.Κ. 306/30-03-2017 τ. Γ’, Α∆Α: 03469Β7Γ-575
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2584
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµίδας, µε γνωστικό
αντικείµενο
«Μηχανική Μάθηση µε Έµφαση στη Βιοπληροφορική».

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, Τηλ. 2810-394308, email: kandida@physics.uoc.gr

20. Αριθµός προκήρυξης: 3552/14-03-2017
Φ.Ε.Κ. 306/30-03-2017 τ. Γ’, Α∆Α: ΩΧΥΠ469Β7Γ-ΝΝΖ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
«ΑΠΕΛΛΑ»: APP2585
ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό
αντικείµενο
«Ατοµική Μοριακή και Οπτική Φυσική».

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Τηλ. 2810-393807,
e-mail:
secr@math.uoc.gr

21. Αριθµός προκήρυξης: 1103/22-02-2017
Φ.Ε.Κ. 635/04-07-2017 τ. Γ’, Α∆Α: ΩΧ30469Β7Γ-Ψ1Φ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
«ΑΠΕΛΛΑ»: APP2586
- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµίδας, µε γνωστικό
αντικείµενο
«Γεωµετρία».

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω του πληροφοριακού συστήµατος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητής

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος, 2017 (All day)
Προέλευση Προκήρυξης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 21/07/2017 @ 14:45